Банэху

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Банэху
Xanthium spinosum 1.jpg
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Asterales
Лъэпкъ: Asteraceae
Лъэпкъыгъуэ: Банэдэгухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Банэху
Латин цӀэр
Xanthium strumarium
Linnaeus

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 38691
NCBI 318068

Банэху (лат-бз. Xanthium strumarium) — банэдэгу лъэпкъгъум щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

И лъэгагъыр см 30-50 хуэдиз мэхъу. И пкъым къудамэ зыбжанэу зегуэш. Лэдэх мащӀэ зиӀэ тхьэмпэхэм я щӀагъыр хужьыфэщ, я щхьэр щхъуантӀэщ. Къудамэхэм щыуэ зэхэкӀ банэ, тхьэмпэ къэс хуэзэу, къытокӀэ. И гъагъэхэр гъуэжьщ.

КъыздэкӀыр[гъэтэрэзын | edit source]

Банэхур къыщокӀ къуажэхэм, псэупӀэхэм ягъунэгъуу, мывэкъалэ лъабжьэхэм, н. щӀыпӀэхэми.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[гъэтэрэзын | edit source]

КъэкӀыгъуэм и лъабжьэр хущхъуэу къагъэсэбэп.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.