Ашэмыхъэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ашэмыхъэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Brassicales
Лъэпкъ: Brassicaceae
Лъэпкъыгъуэ: Ашэмыхъэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Ашэмыхъэ
Латин цӀэр
Capsella bursa-pastoris
Linnaeus


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 22766
NCBI 3719

Ашэмыхъэ (лат-бз. Capsella bursa-pastoris) — зы гъэкӀэ фӀэкӀа къэмыкӀ удзщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

См 20-40-кӀэ дэкӀей ипкъ псыгъуэм и щхьэкӀэм гъэгъа хужь-фагъуэ цӀыкӀухэр гъатхэм, гъэмахуэм къыпедзэ зэпытщ. И лъабжьэмкӀэ къыщыдэж тхьэмпэхэм лэдэх яӀэщ, ищхьэмкӀэ тетхэм нэхърэ нэхъ инщ. Ашэмыхъэм лъабжьэ ин ищӀыркъым.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дунейм схуэдэ лъэныкъуэми ущрехьалӀэ, Арктикэмрэ Антарктикэмрэ къынэмыщӀауэ. Ар хадэхэм, губгъуэхэм, жыг щӀагъхэм куэду къыщокӀ.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Джэдкъазым, Ӏэщым яшх. Удзым и къэгъэгъэгъуэм хущхъуэу къагъэщхьэпэ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.