Аргайры

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Аргайры
КӀыхьагъыр: 15 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Кызыл Чин
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АргайрыУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Кызыл Чиным хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.