Антроп (Кондома)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Антроп (Кондома)
КӀыхьагъыр: 130 км
Псыхъуэм и инагъыр: 1, 070 км²
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Кондома
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ,
Алтай край,
Кемеров област

АнтропУрысейм хэт Алтай республикэм Алтай крайм, Кемеров областым я щӀыпӀэм хэж псыщ Кондома хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 130 хуэдиз мэхъур.