Андэгурэдэгу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Андэгурэдэгу
Brassica nigra 'Black Mustard' (Cruciferae) plant.JPG
Андэгурэдэгу хьэсэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Dicotyledones
ХэкӀ: Гыныхугъэгъахэр
ХэкӀыгъуэ: Гыныху лъэпкъыр
Лъэпкъ: Гыныху лъэпкъыгъуэр
Лъэпкъыгъуэ: Гыныхухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Андэгурэдэгу
Латин цӀэр
Brassica nigra
Koch

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 23061
NCBI 3710

Андэгурэдэгу (лат-бз. Brassica nigra) — зы гъэкӀэ нэхъ къэмыкӀ удз лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къудамэ зы бжанэу зызыгуэш и пкъыр см 50-100-кӀэ докӀейри и щхьэкӀэм къапщӀииплӀ зиӀэ гъэгъа гъуэжь цӀыкӀухэр (накъыгъэм-мэкъуауэгъуэм къыщегъэжьауэ бжыхьэ хъухукӀэ) къыпедзэ. КъэкӀыгъэм нэхъ и щхьэмкӀэ къыщыдидз тхьэмпэхэр бгъузэ-кӀыхьщ, и кум тетхэр хуэхъурей щыкӀэщ, ищӀагъымкӀэ къыдидзхэр нэхъ инщ, лэдэх куэду яӀэщ, тхьэмпэхэм псоми кӀы япытщ. Жылэ хъурей мм 1-2 нэхъ зи мыинагъыр гъэмахуэм и кӀэм мэхъу.

КъыздэкӀыр[гъэтэрэзын | edit source]

Зэран хъууэ губгъуэхэм, хадэхэм, гъуогубгъухэм къыщокӀ.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[гъэтэрэзын | edit source]

И гъэгъахэм бжыхьэм фо къыпах. ЦӀыхухэм куэд щӀауэ къагъэкӀ, и жылэхэм дагъэ зэрыщӀэтым щхьэкӀэ.


Тхыгъэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Эльбрус». Налшыч. 1992 гъ.