Андийхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Андийхэр
зэрзэджэжьхэр: гъагъодрал
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 22, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: андийбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Зыхэхьэр: андий лъэпкъхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: авархэр, ахваххэр, каратинхэр

Андийхэр (ан-бз. гъагъодрал) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, андийбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 22, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 21, 270) Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot