Jump to content

Ахваххэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ахваххэр
зэрзэджэжьхэр: ашвадо
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 7, 930
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: ахвахыбзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Зыхэхьэр: андий лъэпкъхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: авархэр, андийхэр, каратинхэр

Ахваххэр (ах-бз. ашвадо) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, ахвахыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 7, 930 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 6, 362) Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot