Амудэгу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Амудэгу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Гъэгъахэр
ХэкӀ: Dicotylédones
ХэкӀыгъуэ: Ӏэраму гъэгъа хӀэкыгъуэр
Лъэпкъ: Ӏэраму гъэгъахэр
Лъэпкъыгъуэ: Амудэгухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Амудэгу
Латин цӀэр
Anthriscus longirostris Bertol


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 508925
NCBI |

Амудэгу (лат-бз. Anthriscus longirostris) — зы гъэкӀэ фӀэкӀа къэмыкӀ удз лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И лъэгагъыр см 20-60 хъу удз лӀэужьыгъуэщ. АмунэпцӀым и лъэпкъыгъуэщ. Ипкъ занщӀэу дэкӀейм цы теткъым, , и тхьэмпэхэр куууэ зэгуэбзащ, кӀы кӀыхь яӀэщ, амунэпцӀым и тхьэмпэм ещхьу. Гъэгъа хужьыфэхэр, Ӏэрамэ хъурейуэ, удз щхьэкӀэм гъэмахуэм къыпедзэ. ШыщхьэӀу мазэм жылэхэр мэхъу, я теплъэкӀэ кӀыхьщ, я фэкӀэ гъуабжафэщ.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Мэз лъапэхэм, гъурцейхэм, куэншыб идзыпӀэхэм, чэтыпӀэжьхэм къыщыкӀыу урохьэлӀэ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Эльбрус». Налшыч 1992 гъ.