Алгебрэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

А́лгебрэ (хьэр-бз.الجبر — иригъэкъугъэ) — математикэм и зы къудамэ. Шъэныгъэ — изоморфизымым нигъэсу агебрэ системэхэр зыдж. Алгебрэ системэ — зэгъэзэхуа тӀурытӀ бжыгъэхэра A(R,E). Япэрей бжыгъэр (R) — мыхьэнэ гуэрэм и зы къудамэ (бжыгъэм, гурыӀуэгъуэм, тхыпкъэм). ЕтӀуанэ бжыгъэр (E) — япэрей бжыгъэм елэжь (зэхелъхьэ, егъэбагъуэ, пӀэ ирет).

Last edited 6 years ago by YiFeiBot