Алгаир

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Алгаир
КӀыхьагъыр: 15 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Катун
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ
ГВР: 13010100312115100007210

АлгаирУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Катуным хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.