Алгаир

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Алгаир
КӀыхьагъыр: 15 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Катун
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АлгаирУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Катуным хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.