Акчан

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Акчан
КӀыхьагъыр: 25 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Катун
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ
ГВР: 13010100312115100004035

АкчанУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Катуным хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 25 хуэдиз мэхъур.