Акчан

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Акчан
КӀыхьагъыр: 25 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Катун
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АкчанУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Катуным хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 25 хуэдиз мэхъур.