Актуру

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Актуру
урбз. Ак-Туру
КӀыхьагъыр: 23 км
КъыхэжыпӀэр: Чуятх
И пэр: Чуя
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

Актуру (урбз. Ак-Туру) — Урысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Чуям хэлъадэу, Чуятхым къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 23 хуэдиз мэхъур.