Адэрбий

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Адэрбий
урбз. Адербиевка
КӀыхьагъыр: 40 км
КъызхэкӀыр: Тхышхуэ
И пэр: Инэгуа
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар крайм

Адэрбий (урбз. Адербиевка) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псы мыинщ Инэгуам хэлъадэу, Къаукъаз тхышхуэм къыхож, и кӀыхьагъыр км 40 хуэдиз мэхъущ.