Ӏэвархэр

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Ӏэвархэр
Khadzhi-Murat.jpg
зэрзэджэжьхэр: магӀарулал
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 912, 090
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: Ӏэварыбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: балкан-кауказ расэ
Commons-logo.svg Ӏэвархэр Уикисурэтылъэм

Ӏэвархэр (Ӏэв-бз. магӀарулал) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, Ӏэварыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 912, 090 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 850, 011) Дагъыстэным исщ.