ЩытыкӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Щыты́кӀэ[1]цӀыхухэмрэ псэушъхьэхэмрэ я шэным и хулъэкӀ зэхъуэкӀыгъуэ, дуней зыхэтхэм теухуауэ.

ЩытыкӀэр психикэм елъытамэ нэхъ гурыӀуэгъуафӀу щыт, шъэныгъэ бжыгъэхэр абым пылъу: псикологиэ, этологиэ, зоопсикологиэ, зэлъытэ псикологиэ щытыкӀэ экологиэм джоуэ.

ЦӀыху щытыкӀэр — и щӀыгъэ зэпхауэ щытхэра, зыуэ зэблэдзаху.

КъэкӀыгъэхэми бактериэхэми щытыкӀэ яӀэ. КъехъулӀыгъуэ екӀуэкӀхэм епхар, ицӀэр таксис.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. АДЫГЭ-УРЫС ПСАЛЪАЛЪЭ. Б. Къардэн. Хамэбзэ, къэралыгъуэбзэ псалъалъэхэр къыздыкӀагъэкӀ къэралым и тхылъ тедзапӀэ. Мэзкуу. 1957 гъэ

Last edited 6 years ago by YiFeiBot