Шы плъыфэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Шы плъыфэшым и цым, фэм, нэхэм я фэр. Гъэпсыгъуэ я зэшъхьэщыкӀыгъуэмкӀэ нэхъыфӀу языту щытыр.

Нэхъышъхьэ плъыфэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Пэсырей зэманым щыкӀэдзауэ плъыфиплӀ нэхъышъхьу къалъытэхэ, ахэр:

 • Гъуабджэ
 • Гъуэзэфэзэ
 • КъуафцӀэ/Къарэ
 • ПцӀэгъуэплъ

Адрей плъыфэхэр къебжэкӀа плӀым къахэкӀху къэлъытэгъуэ яӀэ.

Плъыфэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гъуабджэ[гъэтэрэзын | edit source]

Зи цыр тхъуауэ щытыр. Схуэдэ плъыфэми къахэкӀыфыну, гъэ къэс я тхъугъэ хэхъурэ. ПцӀэгъуэплъу къэхъуар куэд темыкӀауэ шыкӀэ гъуабджэ хъуфыну мазэ зытӀущ текӀауэ, гъэ къэс цыпэ хужьхэм я бжыгъэр хэхъурэ. Шыр дунан (илъэсиплӀ) ныбджым и нэсыгъуэм дежь и фэр гъуэбджэху щытыфыну.

 • Гъуабджэ плъыфэхэр:

Гъуэзэфэзэ[гъэтэрэзын | edit source]

И кӀыфэпсор плъыжьу щыт; гъуэжьыхум щыкӀэдзауэ гъуабджэ хуэкӀыфӀым нэсу. И сокумрэ кӀапэмрэ я фэр и кӀыфэм ем шъхьэщыкӀыу щытыфыну — нэхъ хуэнэху иэ нэхъ хуэкӀыфӀу.

 • Гъуэзэфэзэ плъыфэхэр:

КъуафцӀэ[гъэтэрэзын | edit source]

КъуафцӀэ иэ къарэ — фӀыцӀэ.

 • КъуафцӀэ плъыфэхэр:

ПцӀэгъуэплъ[гъэтэрэзын | edit source]

Шы зи кӀыфэр гъуабджу щытыр, гъуэплъым къыщыкӀэдзауэ фӀыцӀафэм нэсыфу, ауэ и сокур, лъакъуэхэр (кӀэбдз зэрытыпӀэм щыкӀэдзауэ), кӀапэр джоуэ фӀыцӀу щытхэ.

 • ПцӀэгъуэплъ плъыфэхэр:

Плъыфу хъуам къахэкӀыфынухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

 • ЯХУЭМЫФАЩЭУ лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Шэрджэс А. 2009 гъ.
 • Черкесское наездничество — ЗекӀуэ. Марзей А.С. Налшыч. «Эльбрус». 2003 гъэ.
 • Коневодство Кабарды. Налшыч. 1952 гъ.