Шъхьарыхъуэн

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Шъхьарыхъуэныр (Башлыкъ, урбз. Башлык) — пыlами хуэду ягъэлъапlэт. Зекlуэм зэрахьат, джэгум зэрахьат. Зекlуэм зэрахьар упlкlэ пlакlэмкlэ иэ шэкlымкlэ ядт. Игъуапэхэр кlыхьу ишъхьакlуэцlыр кууэ дауэ. Шъхьакlуэцlым и гъунэ зэхуакум де шыкъу иэ чышъэ пашъэт, кlыхьу, хьалъу щъауэ, пыlам щытралъхьакlэ икlэр иричэхыным хуэду, ихъуреягъыр уагъэкlэ къырадыхьт, игъуапэхэр къыздыкlыидзэм де лэрыпс идауэ, шыкъу ирижэ тесу, пшъэм иде зэригъэубыдыну. Апхуэдэ шъхьарыхъуэнхэр фlыцlу, гъуабджу, хужьу ядт. Шэкlы пlакlэмкlы ядт шъхьарыхъуэнхэр, нэхъ шэкlы лъапlэхэм, нэхъ гъэпсауэ щыту. Дыщъэ идэ хэлъуи щытт апхуэдэм якуэдым, игъунэхэр дышъэ иэ дыжьын шъагъэкlэ къидыхьауэ, шыкъухэмрэ чышъэхэмрэ дышъэрэ, данэ уданэкlэ зэхэлъу шъауэ.