Шаблон:User sv

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
sv Den här användaren talar svenska som modersmål

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user sv-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user sv-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user sv-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user sv-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user sv-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user sv-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user sv}} — анэдэлъхубзэ.