Jump to content

Шаблон:User nl-4

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
nl-4 Deze gebruiker spreekt Nederlands naar moedertaalmaatstaven

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user nl-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user nl-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user nl-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user nl-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user nl-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user nl-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user nl}} — анэдэлъхубзэ.