Jump to content

Шаблон:User la-3

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
la-3 Hic usor callidissima latinitate contribuere potest

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user la-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user la-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user la-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user la-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user la-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user la-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user la}} — анэдэлъхубзэ.