Шаблон:User da-2

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
da-2 Denne brugers kendskab til dansk er på mellemniveau

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user da-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user da-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user da-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user da-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user da-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user da-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user da}} — анэдэлъхубзэ.