Jump to content

Шаблон:Stub-meta

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Къызэргъасэбэп

Псом хуэзэ шаблон

{{Stub-meta
|article  = 
|category = 
|image   = 
|size   = 
|alt    = 
}}

Темэхэм теухуа шаблон, нэхъ хэгъэзыхь зиӀэ

{{Stub-meta
|article  = 
|category = 
|image   = 
|size   = 
|alt    = 
|specification = 
}}

Шаблон тхылънэӀупӀэ зиӀэ

{{Stub-meta
|article  = 
|category = 
|texticon = 
}}