Jump to content

Шаблон:Language/familycolor

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыбы хуэду: {{language/familycolor |Afro-Asiatic}} = yellow

Шаблон {{Infobox Language}} къазэргъасэбэпыр унагъуэхэм, шӀыпӀэ зыхэтхэр къыхегъэкӀыну мы тхылъым зэритым хуэду:

индоеуропеихэр къаукъазхэр уралхэр алтайхэр дравидийхэр еуразиэ унагъуэцӀыкӀухэр
син-тибетхэр мяо-яо бзэхэр тай-кадайхэр аустроазиэхэр аустронезиэхэр афразийхэр
нигер-конголезхэр нил-сахархэр койсаныбзэхэр аустралиэ бзэхэр папуас бзэхэр эскимос-алеутхэр
Ип. Амер. индей бзэхэр Ишъ. Амер. индей бзэхэр креолыбзэрэ пиджинхэмрэ зэхуэшъа бзэхэр африкэмрэ еуразиэмрэ Ӏэпэбзэхэр Ӏэрышъэ бзэхэр