Шаблон:Infobox Language

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къэралхэр:
Классификациэ
Категориэ:
Бзэ кодхэр
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3:
Документациэ Документациэ

Зэриптхэн хуэр

{{Infobox Language
| фэр          = уралхэр
| цӀэр          = Финыбзэ
| сурэт         = 
| инагъыр        = 
| псалъэкӀэтхэ      =  
| зэрзэджэр       = Suomi 
| къэралхэр       = Финланд, Шуэц, Эстониэ, Норвегэ, Урысей   
| хэкухэр        = 
| ирипсалъэхэм я бжыгъэр = 6 млн
| рейтингыр       = 52
| категориэ       = Еуразиэм и бзэхэр
|классификациэ      = 
[[Уралыхэр|Урал унагъуэр]]
:[[Финн-угор бзэхэр|Финн-угор лӀэужьыгъуэр]]
::[[Финн-индылыбзэхэр|Финн-индыл гупыр]]
:::[[Балт-финн бзэхэр|Балт-финн гупцӀыкӀу
| тхыбзэр зэрщыт     = латин (финский хьэрыфылъэ)
| Ӏэташъхьэбзэ      = [[Финланд]], [[ЕЗ]]
| регулировэт зыщӀ организациэр = [[Финланд бзэхэм я щӀэныгъэ институт|Финланд бзэхэм я щӀэныгъэ институтым]]
| КъэралСтандарт 7.75–97 = фин 740
| ISO1           = fi
| ISO2           = fin
| ISO3           = fin
}}

Шаблон хьэзыр

{{Infobox Language
| фэр          = 
| сурэт         = 
| инагъыр        = 
| цӀэр          = 
| зэрзэджэр       = 
| къэралхэр       = 
| хэкухэр        = 
| ирипсалъэхэм я бжыгъэр = 
| рейтингыр       = 
| категориэ       = 
| классификациэ     = 
| тхыбзэр зэрщыт     = 
| Ӏэташъхьэбзэ      = 
| регулировэт зыщӀ организациэр = 
| КъэралСтандарт 7.75–97 = 
| ISO1          = 
| ISO2          = 
| ISO3          = 
}}