Шаблон:Infobox

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ
Emblem-important-red.svg Мы шаблоным документациэ хурикъукъым.
Проэктым удэӀэпыкъуфыну, шаблоныр бгъэзанкӀэмэ: мыхьэну хэлъымрэ къызэрагъэшъхьэпэмрэ параметыр иӀэхэм уатепсэлъыхьмэ. Адрейхэм дэӀэпыкъуэгъу яхуэхъуну ар къэгъэсэбэпыным шъхьэкӀэ.
Зэгъэзэхуэным шъхьэкӀэ къэпштэфынур {{doc}} иэ {{doc-inline}}. Зщумгъэгъупшэ и кӀуэцӀми зэгъэзэхуэгъуэ зэрышъын хуэр <noinclude></noinclude>.
P.S. Абым пэмыкӀыу шъэжь категориэмрэ интервикхэр.