Jump to content

Шаблон:Doc

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

НапэкӀуэцӀыкӀэр хеубыдэ шаблон зытеухуам и документициэри хэту. Нэхъ тэрэзу, шаблонри хэт напэкӀуэцӀым и цӀэр/doc. Шаблоным и тепсэлъыхьыгъуэми елэжьыр, зэрыхъумкӀэ, зы напэкӀуэцӀыр хеубыдэ шаблоным щыщырами, иэ и тепсэлъыхьыгъуэм щыщырами. Дауэ щымытми документициэр тепсэлъыхьыгъуэм хэмытмэ нэхъыфӀ.

Нэхъ кӀэху зэрщытыр шэблоным и пкъыр хэгъувэн, яужым техьэпӀэ къыридзымкӀэ икӀауэ документациэр кӀэуэ иэ копиэ шъауэ игъувэн. Код къуэдер хэбгъэхьэмэ ирикъуну <noinclude>{{doc}}</noinclude>.

Шаблоным и документациэр {{doc}} зэрзэфӀэгъувар апхуэдэ къабзу, и кодми уэплъыфыну.

Документациэр пэмыкӀ напэкӀуэцӀым игъувэныр зытеухуар — генерациэ леуэ HTML къемыхъулӀэн шъхьэкӀэ напэкӀуэцӀу хъуам, шаблоныр къэзгъэсэбэпхэм, и документациэр щагъэтэрэзым дежь. Абым пэмыкӀыу езы шэблоным и напэкӀуэцӀыр нэхъ цӀыкӀу ешъыр, гъэтэрэзыныр нэхъ псынкӀэ хъууэ абым шъхьэкӀэ.

Параметыр хуэмыныкъуэ хъуи хеубыдэ шаблоным. Щиптхэм {{doc|НапэкӀуэцӀым и цӀэр псоуэ}} напэкӀуэцӀым ипӀэкӀэ /doc зыхуэныкъуэр хигъэхьэну. Документациэ зыуэ шъын шаблон зэхьчхэм шъхьэкэ апхуэдэр тынчыгъу хохъур.