Jump to content

Шаблон:Hello

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
   ЩӀэху щӀэдзэным и нэпӀалъэ Фыкъэблагъэ Википедиэм, Hello!
Япэреуэ пщӀэн хуэйхэр Википедиэм хэту хъуам я цӀэкӀэ ФӀохъус узох и адыгэбзэ лъэныкъуэм. Мы проэктым хэтыныр уигу ирихьыну догугъэщ.

Лэжьыгъэхэм и хабзэхэм гулытэ хуэщӀ: умышыну гъэтэрэз и гукъэуэ хумылъхьу лажьэ.

Мыпхуэду Ӏэпэ щӀэбдзыфынущ
Википедиэм и тхыгъэхэм Ӏэпэ щӀэбдзын хуэйкъым (тхыгъэр зытхахэм я тхылъыр зэхэдзауэ автоматическу итхэщ тхыгъэм и тхыдэм идеж), ауэ тэпсэлъыхьыным, гугъ щӀыным ухэтыну ухуэймэ форумым иэ тхыгъэ гуэрэхэм я гугъщӀын напэкӀуэцӀхэм — Ӏэпэ щӀэдз, талдиплӀым я дэмыгъэр къэгъэсэбэпу (~~~~). Уи цӀэлер апхуэдэм идеж иптхэн хуэйкъым.

Уи напэкӀуэцӀым уи хъыбар къэпӀуэтэфыну — мыбы хуэдэ, бзэ щӀэныгъэ иэ интересхэр.

УпщӀэ гуэрэ уиӀэмэ, ихьэ дэӀэпыкъуным и системэ. Уи щӀэупщӀэгъуэм и жэуап абдежым умыгъуэтамэ, форумым идеж абы ущӀэупщӀэфынущ проэктым иэ редактировэт щӀы уи напэкӀуэцӀ тепсэлъыхьыпӀэр: абдежым итхэ {{helpme}} яуж щӀэтхэ уи упщӀэр — жэуапыр бгъуэтынущ.

Иджыри зэ, къэблагъэ!

Hello and welcome to the Kabardian-Circassian Wikipedia! We appreciate your contributions. If your Kabardian-Circassian skills are not good enough, that’s no problem. We have an embassy where you can inquire for further information in your native language. We hope you enjoy your time here!
Тхыпхъэхэм я цӀэтеӀуэныр
Тхыпхъэхэр гъэтэрэзын зэрхуэйр
Хабзэхэмрэ унафэхэмрэ
Сурэт илъхьэныр
Авторым и пӀалъэхэр
Макъалъэ
Документациэ Документациэ
Мы шаблоным документациэ хурикъукъым.
Проэктым удэӀэпыкъуфыну, шаблоныр бгъэзанкӀэмэ: мыхьэну хэлъымрэ къызэрагъэшъхьэпэмрэ параметыр иӀэхэм уатепсэлъыхьмэ. Адрейхэм дэӀэпыкъуэгъу яхуэхъуну ар къэгъэсэбэпыным шъхьэкӀэ.
Зэгъэзэхуэным шъхьэкӀэ къэпштэфынур {{doc}} иэ {{doc-inline}}. Зщумгъэгъупшэ и кӀуэцӀми зэгъэзэхуэгъуэ зэрышъын хуэр <noinclude></noinclude>.
P.S. Абым пэмыкӀыу шъэжь категориэмрэ интервикхэр.