Шаблон:Good article/doc

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Параметырым ицӀэу итхэн хуэр тхыгъэм и цӀэра, мыбы хуэду:

    {{Good article|Хэкумэтх}}

Темэхэр зым нэхъыбэ фӀэкӀыу щытыфыну (щым нэс), мыбы хуэду:

    {{Good article|Псэушъхьэхэр|КъэкӀыгъэхэр}}

Википедиэм тхыгъэ дэгъу къалъытахэм я кӀагъым ирагъэувэ.