Шаблон:Good article

Къыздихар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Параметырым ицlэу итхэн хуэр тхыгъэм и цlэра, мыбы хуэду:

    {{Good article|Хэкумэтх}}

Темэхэр зым нэхъыбэ фlэкlыу щытыфыну (щым нэс), мыбы хуэду:

    {{Good article|Псэушъхьэхэр|Къэкlыгъэхэр}}

Википедиэм тхыгъэ дэгъу къалъытахэм я кlагъым ирагъэувэ.