Jump to content

Шаблон:Good article

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Параметырым ицӀэу итхэн хуэр тхыгъэм и цӀэра, мыбы хуэду:

    {{Good article|Хэкумэтх}}

Темэхэр зым нэхъыбэ фӀэкӀыу щытыфыну (щым нэс), мыбы хуэду:

    {{Good article|Псэушъхьэхэр|КъэкӀыгъэхэр}}

Википедиэм тхыгъэ дэгъу къалъытахэм я кӀагъым ирагъэувэ.