Jump to content

Шаблон:Flagcountry/Хоруатиэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Хоруатиэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Хоруатиэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Хоруатиэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Хоруатиэ)
flag alias Flag of Croatia.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Croatia.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
ВМСNaval Ensign of Croatia.svg
1941Flag of Croatia Ustasa.svg
1947Flag of the Socialist Republic of Croatia.svg
1990Flag of Croatia (1990).svg
торговыйCivil Ensign of Croatia.svg
ВМС-1941Naval Ensign of the Independent State of Croatia.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Хоруатиэ}} > Хоруатиэ
  • {{Flagcountry|Хоруатиэ}} > Хоруатиэ Хоруатиэ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Хоруатиэ|ВМС}} > Хоруатиэ