Шаблон:Flagcountry/Хоруатиэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Хоруатиэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Хоруатиэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Flag of Croatia.svg

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Хоруатиэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Хоруатиэ)
flag alias Flag of Croatia.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Croatia.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
ВМСNaval Ensign of Croatia.svgNaval Ensign of Croatia.svg
1941Flag of Croatia Ustasa.svgFlag of Croatia Ustasa.svg
1947Flag of the Socialist Republic of Croatia.svgFlag of the Socialist Republic of Croatia.svg
1990Flag of Croatia (1990).svgFlag of Croatia (1990).svg
торговыйCivil Ensign of Croatia.svgCivil Ensign of Croatia.svg
ВМС-1941Naval Ensign of the Independent State of Croatia.svgNaval Ensign of the Independent State of Croatia.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Хоруатиэ}} > Хоруатиэ
  • {{Flagcountry|Хоруатиэ}} > Хоруатиэ Хоруатиэ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Хоруатиэ|ВМС}} > Хоруатиэ