Шаблон:Flagcountry/Уэсмэн империэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Уэсмэн империэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Уэсмэн империэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Flag of the Ottoman Empire.svg

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Уэсмэн империэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Уэсмэн империэ)
flag alias Flag of the Ottoman Empire.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of the Ottoman Empire.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
1383Flag of the Ottoman Sultanate (1299-1453).svgFlag of the Ottoman Sultanate (1299-1453).svg
1453Flag of the Ottoman Empire (1453-1517).svgFlag of the Ottoman Empire (1453-1517).svg
1517Flag of the Ottoman Empire (1517-1844).svgFlag of the Ottoman Empire (1517-1844).svg
1844Flag of the Ottoman Empire.svgFlag of the Ottoman Empire.svg
navalNaval Ensign of the Ottoman Empire.svgNaval Ensign of the Ottoman Empire.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Уэсмэн империэ|1383}} > Уэсмэн империэ