Шаблон:Flagcountry/Даниэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Даниэ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Даниэ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Даниэ Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Даниэ)
flag alias Flag_of_Denmark.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag_of_Denmark.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
ВМСNaval Ensign of Denmark.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Даниэ}} > Даниэ
  • {{Flagcountry|Даниэ}} > Даниэ Даниэ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Даниэ|ВМС}} > Даниэ