Шаблон:Flagcountry/АШЗ

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
[еплъын] [гъэтэрэзын] [тхыдэр] [къэгъэщӀэрэщӀэжын]
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/АШЗ. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/АШЗ Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Flag of the United States.svg

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Америкэ Штат Зэгуэт Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Америкэ Штат Зэгуэт)
КӀэкӀ цӀэр АШЗ (опционалнэ) ЦӀэ къытыр техьэпӀэмкӀэ къэсэбэбыну, alias, тхыгъэ цӀэрыӀу щытмэ
flag alias Flag of the United States.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of the United States.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуа ныпым и сурэт (40px) Сурэтым и цӀэр
1775 Grand Union Flag.svg Grand Union Flag.svg
1777 US flag 13 stars – Betsy Ross.svg US flag 13 stars – Betsy Ross.svg
1795 US flag 15 stars.svg US flag 15 stars.svg
1818 US flag 20 stars.svg US flag 20 stars.svg
1819 US flag 21 stars.svg US flag 21 stars.svg
1820 US flag 23 stars.svg US flag 23 stars.svg
1822 US flag 24 stars.svg US flag 24 stars.svg
1836 US flag 25 stars.svg US flag 25 stars.svg
1837 US flag 26 stars.svg US flag 26 stars.svg
1845 US flag 27 stars.svg US flag 27 stars.svg
1846 US flag 28 stars.svg US flag 28 stars.svg
1847 US flag 29 stars.svg US flag 29 stars.svg
1848 US flag 30 stars.svg US flag 30 stars.svg
1851 U.S. flag, 31 stars.svg U.S. flag, 31 stars.svg
1858 US flag 32 stars.svg US flag 32 stars.svg
1859 US flag 33 stars.svg US flag 33 stars.svg
1861 US flag 34 stars.svg US flag 34 stars.svg
1863 US flag 35 stars.svg US flag 35 stars.svg
1865 US flag 36 stars.svg US flag 36 stars.svg
1867 US flag 37 stars.svg US flag 37 stars.svg
1877 US flag 38 stars.svg US flag 38 stars.svg
1890 US flag 43 stars.svg US flag 43 stars.svg
1891 US flag 44 stars.svg US flag 44 stars.svg
1896 US flag 45 stars.svg US flag 45 stars.svg
1908 US flag 46 stars.svg US flag 46 stars.svg
1912 U.S. flag, 48 stars.svg US flag 48 stars.svg
1959 US flag 49 stars.svg US flag 49 stars.svg
ВМС Naval Jack of the United States.svg Naval Jack of the United States.svg
армия Flag of the United States Army.gif Army flag.gif
береговой Ensign of the United States Coast Guard.svg Ensign of the United States Coast Guard.svg
береговой-парадный Flag of the United States Coast Guard.svg USCG Parade Flag.svg
морпех Flag of the United States Marine Corps.svg Marine corps flag.svg
ВВС Flag of the United States Air Force.svg Flag of the United States Air Force.svg
ВМС-1 Flag of the United States Navy.svg Flag of the United States Navy.svg
ВМС-2 US Naval Jack.svg US Naval Jack.svg
МА Emblem of the United States Department of the Army.svg Emblem of the United States Department of the Army.svgКъызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Америкэ Штат Зэгуэт}} > Америкэ Штат Зэгуэт
  • {{Flagcountry|Америкэ Штат Зэгуэт}} > Америкэ Штат Зэгуэт АШЗ
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Америкэ Штат Зэгуэт|1775}} > Америкэ Штат Зэгуэт