Шаблон:Deprivation status good

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Документациэ Документациэ

Тхыгъэ хэхам зи статус трахын хуэм и шаблон {{Good article}} зэхъуэкӀ ит псалъэ: «Тхыгъэ дэгъуэр» «статус дэгъуэ зтрахыжьынхэм хагъэкӀ|ЩыхагъэкӀам и махуэр»

  • Мыбы хуэду: {{Deprivation status good|2010 шышъхьэӀум и 9|Къэрэшей-Шэрджэс}}