Шаблон:Audio/doc

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Зтегъэпсыхьэр[edit source]

Мы шаблоныр зтегъэпсыхьар тхыгъэм аудиофайлым и техьэпӀэ иӀэн шъхьэкӀэ, мы хуэду: пэмыкӀ бзэхэмкӀэ тхыгъэм хэт псалэр, цӀэр иэ пэмыкӀ гуэрэр зэрджаӀэм хэшъыкӀыгъэ иӀэн шъхьэкӀэ.

Къызэргъасэбэп[edit source]

{{Audio|Макъ файлым и цӀэр|тхылъым и техьэпӀэ}}