Шаблон:Audio

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Зтегъэпсыхьэр

Мы шаблоныр зтегъэпсыхьар тхыгъэм аудиофайлым и техьэпӀэ иӀэн шъхьэкӀэ, мы хуэду: пэмыкӀ бзэхэмкӀэ тхыгъэм хэт псалэр, цӀэр иэ пэмыкӀ гуэрэр зэрджаӀэм хэшъыкӀыгъэ иӀэн шъхьэкӀэ.

Къызэргъасэбэп

{{Audio|Макъ файлым и цӀэр|тхылъым и техьэпӀэ}}