Шаблон:Дэбзэ/doc

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Шаблон:Docpage

Шаблон Дэбзэ къагъэсэбэп тхыгъэм таблицэм иту тхыдэхэр хэлъхьэн щхьа. Апхуэдэ дэбзэхэр напэ кIуэцIым и гъунэмкIэ «ерсу» щытынкIэ хэлъщ.

Хэувэным и код[edit source]

{{Дэбзэ
 | ЗэрыщIидзэ       = 
 | ЗэрыщIидзэр ищIагъымкIэ = 
 | Зэрызэхэлъ       = 
 | IэщIэдз         = 
 | Зэгъэзахуэ       = 
 | Бгъуагъ         = 
 | Лъэгагъ         = 
 | Шрифтым и инагъыр    = 
 | Фон           =
 | Зэгуэтхъыншэ      = 
}}

Щапхъэ[edit source]

ИщIагъым щапхъэу къэгъэлъэгъуащ шаблоныр зэрыптх хъунымрэ птха иуж зэрыхъумрэ.

Код Зэрыхъуар
{{Дэбзэ
 | Зэгъэзахуэ       = right
 | Бгъуагъ         = 200px
 | ЗэрыщIидзэ       = Уикипедиэ
 | ЗэрыщIидзэр ищIагъымкIэ = 1
 | Зэрызэхэлъ       = '''Уикипедиэ''' — щIэнгъуазэ хуитщ.
 }}

Уикипе́диэ — щIэнгъуазэ хуитщ.

Уикипедиэ