Шаблон:Дэбзэ/doc

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Шаблон:Docpage

Шаблон Дэбзэ къагъэсэбэп тхыгъэм таблицэм иту тхыдэхэр хэлъхьэн щхьа. Апхуэдэ дэбзэхэр напэ кӀуэцӀым и гъунэмкӀэ «ерсу» щытынкӀэ хэлъщ.

Хэувэным и код[кодыр зэгъэзэхуэжын]

{{Дэбзэ
 | ЗэрыщӀидзэ              = 
 | ЗэрыщӀидзэр ищӀагъымкӀэ = 
 | Зэрызэхэлъ              = 
 | ӀэщӀэдз                 = 
 | Зэгъэзахуэ              = 
 | Бгъуагъ                 = 
 | Лъэгагъ                 = 
 | Шрифтым и инагъыр       = 
 | Фон                     =
 | Зэгуэтхъыншэ            = 
}}

Щапхъэ[кодыр зэгъэзэхуэжын]

ИщӀагъым щапхъэу къэгъэлъэгъуащ шаблоныр зэрыптх хъунымрэ птха иуж зэрыхъумрэ.

Код Зэрыхъуар
{{Дэбзэ
 | Зэгъэзахуэ              = right
 | Бгъуагъ                 = 200px
 | ЗэрыщӀидзэ              = Уикипедиэ
 | ЗэрыщӀидзэр ищӀагъымкӀэ = 1
 | Зэрызэхэлъ              = '''Уикипедиэ''' — щӀэнгъуазэ хуитщ.
 }}

Уикипе́диэ — щӀэнгъуазэ хуитщ.

Уикипедиэ