Шаблон:Дэбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Шаблон Дэбзэ къагъэсэбэп тхыгъэм таблицэм иту тхыдэхэр хэлъхьэн щхьа. Апхуэдэ дэбзэхэр напэ кӀуэцӀым и гъунэмкӀэ «ерсу» щытынкӀэ хэлъщ.

Хэувэным и код

{{Дэбзэ
 | ЗэрыщӀидзэ       = 
 | ЗэрыщӀидзэр ищӀагъымкӀэ = 
 | Зэрызэхэлъ       = 
 | ӀэщӀэдз         = 
 | Зэгъэзахуэ       = 
 | Бгъуагъ         = 
 | Лъэгагъ         = 
 | Шрифтым и инагъыр    = 
 | Фон           =
 | Зэгуэтхъыншэ      = 
}}

Щапхъэ

ИщӀагъым щапхъэу къэгъэлъэгъуащ шаблоныр зэрыптх хъунымрэ птха иуж зэрыхъумрэ.

Код Зэрыхъуар
{{Дэбзэ
 | Зэгъэзахуэ       = right
 | Бгъуагъ         = 200px
 | ЗэрыщӀидзэ       = Уикипедиэ
 | ЗэрыщӀидзэр ищӀагъымкӀэ = 1
 | Зэрызэхэлъ       = '''Уикипедиэ''' — щӀэнгъуазэ хуитщ.
 }}

Уикипе́диэ — щӀэнгъуазэ хуитщ.

Уикипедиэ