Jump to content

Чаратанхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Чаратанхэр
зэрзэджэжьхэр: кӀкӀирди
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 10, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: чаратаныбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: авархэр, андий лъэпкъхэр

Чаратанхэр (чар-бз. кӀкӀирди) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, чаратаныбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 10, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 6, 019) Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot