ЦӀыхухэт тепсэлъэхьыгъуэ:Ercé

  Къыздихар Уикипедиэ
     Help-browser.svg ЩӀэху щӀэдзэным и нэпӀалъэ Фыкъэблагъэ Википедиэм, Ercé!
  Crystal Clear app ktip.png Япэреуэ пщӀэн хуэйхэр Википедиэм хэту хъуам я цӀэкӀэ ФӀохъус узох и адыгэбзэ лъэныкъуэм. Мы проэктым хэтыныр уигу ирихьыну догугъэщ.

  Лэжьыгъэхэм и хабзэхэм гулытэ хуэщӀ: умышыну гъэтэрэз и гукъэуэ хумылъхьу лажьэ.

  Мыпхуэду Ӏэпэ щӀэбдзыфынущ
  Википедиэм и тхыгъэхэм Ӏэпэ щӀэбдзын хуэйкъым (тхыгъэр зытхахэм я тхылъыр зэхэдзауэ автоматическу итхэщ тхыгъэм и тхыдэм идеж), ауэ тэпсэлъыхьыным, гугъ щӀыным ухэтыну ухуэймэ форумым иэ тхыгъэ гуэрэхэм я гугъщӀын напэкӀуэцӀхэм — Ӏэпэ щӀэдз, талдиплӀым я дэмыгъэр къэгъэсэбэпу (~~~~). Уи цӀэлер апхуэдэм идеж иптхэн хуэйкъым.

  Уи напэкӀуэцӀым уи хъыбар къэпӀуэтэфыну — мыбы хуэдэ, бзэ щӀэныгъэ иэ интересхэр.

  УпщӀэ гуэрэ уиӀэмэ, ихьэ дэӀэпыкъуным и системэ. Уи щӀэупщӀэгъуэм и жэуап абдежым умыгъуэтамэ, форумым идеж абы ущӀэупщӀэфынущ проэктым иэ редактировэт щӀы уи напэкӀуэцӀ тепсэлъыхьыпӀэр: абдежым итхэ {{helpme}} яуж щӀэтхэ уи упщӀэр — жэуапыр бгъуэтынущ.

  Иджыри зэ, къэблагъэ!

  Hello and welcome to the Kabardian-Circassian Wikipedia! We appreciate your contributions. If your Kabardian-Circassian skills are not good enough, that’s no problem. We have an embassy where you can inquire for further information in your native language. We hope you enjoy your time here!
  Nuvola apps kmessedwords.png Тхыпхъэхэм я цӀэтеӀуэныр
  View-refresh.svg Тхыпхъэхэр гъэтэрэзын зэрхуэйр
  Accessories-text-editor.svg Хабзэхэмрэ унафэхэмрэ
  Crystal Clear app lphoto.png Сурэт илъхьэныр
  Green copyright.svg Авторым и пӀалъэхэр
  Nuvola apps bookcase.svg Макъалъэ

  --Surprizi (talk) 04:30, 30 ЩакӀуэгъуэм и 2020 (MSK)

  Thanks ! I only put a few pictures ... I guess the binomial name is enough to characterize them. cordially --Ercé (talk) 10:31, 30 ЩакӀуэгъуэм и 2020 (MSK)

  Start a discussion with Ercé

  Start a discussion