ЦӀыхухэт:Surprizi

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
User-trash-full-4.svg Мы тхыгъэр ихын хуэйуэ къалъытэ.
Ар зытеухуар уздеджэфынур напэкӀуэцӀым Википедиэ:Ихын хуэйхэр/ЦӀыхухэт:Surprizi.
Абы и тепсэлъыхьыныр ямыух кӀышъэ напэкӀуэцӀым упылъыфыну, нэхъыфӀ пшъыным шъхьэкӀэ, ауэ и цӀэр зэпхъуэкӀын, зытепсэлъыхьыр ипхын умыгузавэ, еплъ пщӀэн хуэйхэм и пэублэ.
Тепсэлъыхьыныр ямыух щыкӀэ тхыпхъэм мы дэмыгъэр тевмых.