ЦӀыхухэт тепсэлъэхьыгъуэ:Chereck

Page contents not supported in other languages.
Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

ФӀохъус! Джылэхъстэнейхэм осетинхэми, ингушхэми щхьэкӀэ жаӀэр, зэреджэр къущхьэщ! ӀуэрыӀуатэми, хъыбарыжьхэми ингушхэри, осетинхэри зэрыхэтыр аращ! Къэбэрдейм балъкъэрхэмрэ къэрэшейхэмрэ зэреджэм хуэдэ къэрабзэу! Пэжщ, къыхощ зэзэмызэ джылэхъстэней къущхьэ (е осетинхэм е ингушхэм щхьэкӀэ) е хьэсэут къущхьэ (къэрэшейхэм щхьэкӀэ), ауэ, къэрэшейхэри, балъкъэрхэри, осетинхэри, ингушхэри адыгэбзэкӀэ - къущхьэщ! Советхэм я лъэхъэнэм адыгэбзэм лӀыгъэкӀэ къыхагъэхьа лъэпкъыцӀэхэр (къэрэшейти, балъкъэрти, осетинти, ингушти, шэшэнти, шэрджэсти, адыгейти ди бзэм екӀукъым!). Си псалъэм ухуэмыарэзы - адыгэ ӀуэрыӀуатэм зы хъыбарыжь къэгъуэт а сэ жысӀэр зыгъэкъуаншэ, яужым лъэпкъым и цӀэр тхыгъэм зэхъуэкӀ. ФӀыкӀэ дызэӀукӀэ. Богупс (talk) 22:15, 6 Гъатхэпэм и 2014 (MSK)