Цезхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Цезхэр
зэрзэджэжьхэр: цӀунтӀал
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 16, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: цезыбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: цез лъэпкъхэр
The flag of the Tsez people

Цезхэр (цез-бз. цӀунтӀал) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, цезыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 16, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 15, 176) Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot