Хей

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Crystal Clear app kedit.svg Мы тхыгъэр зэрщыту, кӀэуэ тхыжьын хуэй.
НапэкӀуэцӀым здытепсэлъыхьым къызхэкӀар бгъуэтыфыну.

Хей псалъэм къик1ыр, зы 1уэхум теухуау щыуагъэ зыбгъэдэмылъ жи1эу аращ.