Фирф

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Фирф

ФирфШотлэндымрэ Инджылызымрэ зэмылӀэужыгъуэу щӀы зэхуакум дэхьа псылъэхэм зэреджэ. Иныкъуэхэм фирфхэр фиордхэм хуагъадэр.

Британиэшхуэм ауэ а гурыӀуэгъуэмкӀэ псылъэ зэмыщхь куэд къырагъэкӀ. Псалъэм папщӀэ къэралым и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэмкӀэ фирфкӀэ зэджэр щӀым дэхьэ хым и Ӏыхьэ тӀэкӀуращ. Шотлэндым фирф псалъэр пэгъувэурэ йоджхэр хыжьэхэми, хылъэхэми икӀи Ӏузэвхэми, иныкъуэм деж абыхэм псыхъурей хыхэу йоджэхэр.

Фирфхэр Мыл лъэхъэнэ зэманхэращ къыщыхъуар, иджырей зэманым псыкъеуэхэм къагъэхъу эрозиэхэм ахэр далъэсыкӀыурэ я иныгъахэр нэхъ хэхъуахэщ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Иджыри феплъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]