Фирф

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Фирф

ФирфШотлэндымрэ Инджылызымрэ зэмылIэужыгъуэу щIы зэхуакум дэхьа псылъэхэм зэреджэ. Иныкъуэхэм фирфхэр фиордхэм хуагъадэр.

Британиэшхуэм ауэ а гурыIуэгъуэмкIэ псылъэ зэмыщхь куэд къырагъэкI. Псалъэм папщIэ къэралым и къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ фирфкIэ зэджэр щIым дэхьэ хым и Iыхьэ тIэкIуращ. Шотлэндым фирф псалъэр пэгъувэурэ йоджхэр хыжьэхэми, хылъэхэми икIи Iузэвхэми, иныкъуэм деж абыхэм псыхъурей хыхэу йоджэхэр.

Фирфхэр Мыл лъэхъэнэ зэманхэращ къыщыхъуар, иджырей зэманым псыкъеуэхэм къагъэхъу эрозиэхэм ахэр далъэсыкIыурэ я иныгъахэр нэхъ хэхъуахэщ.

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

Иджыри феплъ[гъэтэрэзын | edit source]