Симпсонхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Симпсонхэр
ин-бз. The Simpsons
Файл:Симпсон унагъуэ сурэт.png
Типыр
анимациэм
Тха
Режисор Мэт Грэунинг
УсакӀэр
сценарийм
Ролхэм
къэпсалъэр
Дэн Кастелланета
Хэнк Азариа
Джулия Кавнер
Нэнси Картрайт
Ярдли Смит
Фил Хартман
Композитор Дэнни Элфман
Аниматорхэр
Студиэ
Къэрал АШЗ
Зэманыр 21—23 дэкъ.
Экранхэм 1987 мэлыжъыхьым и 19
иджыри къыздынэс
BCdb [ хъыбар нэхъыбу]
IMDb ID 
Аниматор.ру ID 

Си́мпсонхэр (ин-бз. The Simpsons) — АШЗ телевидением и нахъ кӀыхь дыдэ тха сериалщ, сезон 21рэ мэхъу, абыхэм 455 сериу хэтщ. Япэ (кӀэщӀ) сериер «Good night» къыщагъэлъэгъуар «Шоу Трейси Ульман»'ым 1987'нэ гъэм Мэллъхуэгъуэ мазэм и 19'м. Серие кӀыхьхэр (21-22 дакъикъэу я кӀыхьагъыу) 1989'нэ гъэм Дыгъэгъазэ мазэм и 17'м FOX каналым щӀадзащ. КъыдэзыгъэкӀыр «Gracie Films» кинокомпание «20th Century Fox»'м и хьэтыркӀэ.

Си́мпсонхэр - дыхьэшхэн хэзыуэ зыхэт шоущ. Абы къыхедыхьэщхыкӀ жылэм я гугъэ нэпцӀхэр, я псэукӀэр, цӀэрыӀуэхэм я псэукӀэр. А сериалыр лъоӀэс политикэми, диными, хъущщэхэм я унагъуэ зыхэгъэувэным и лъэныкъуэ гугъухэми, дарвинистхэмрэ креационистхэмрэ я банэми, езы телевидениеми, "FOX" канал дыдэми. 2007 гъэм Бадзэуэгъуэ мазэм и 27'м АШЗ'м щекӀуёкӀащ и япэ къэгъэлъагъуэныгъэ «The Simpsons Movie». Урысейм ар щекӀуэкӀар 2007 гъэм ШыщхьэӀу мазэм и 16'м, ицӀэу фӀащари "Симпсоны в Кино".

Хэтхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хомер - бын унагъуэ зиӀэ цӀыхухъущ. Илъэс 30'м щӀегъу. Щылажьэр Монтхомери Бернс и макъ щэху энергостанцэмщ.

Мардж - абы и щхьэгъусэщ. Сытым дежи Хомерым къыдоӀэпыкъу, и делагъу хъуар къыхуегъэгъу.

Барт - я къуэ нахъыжь. ЩӀалэцӀыкӀу зэраншущ. Ауэ и зэраныным къыдэхуэу гу иӀэщ.

Лизэ - я пхъу нахъыжьщ. Ар Бартым нэхърэ илъэскӀэ нахъыщӀэщ, ауэ икъукӀэ губзыгъэщ. И щӀэныгъэмрэ и гумахагъымрэ хуитыу дунейм тыригъэткъым

Мегги - я пхъу нахъыщӀэщ. Сериалым и кӀыхьагъкӀэ зы псалъэ къыждэкӀакъым (зэзэмызэм къыщынэмыщӀа)