Рутулхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Рутулхэр
зэрзэджэжьхэр: агъулар
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 55, 000
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: рутулыбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр

Рутулхэр (рут-бз. Myhabyr) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, Рутулыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 55, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 27, 849) Дагъыстэным исщ.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Last edited 6 years ago by YiFeiBot