Пыжъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Пыжь
Illustration Prunus spinosa1.jpg
Пыжь, къэкӀыгъэщӀэныгъэ тхылъымкӀэ зэхэхауэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: ТӀуанэзэгуэкӀ
ХэкӀыгъуэ: Хьэцыбанэгъагъ
Лъэпкъ: Хьэцыбанэ
Лъэпкъ къуэдзэ: КъымцӀэ
Лъэпкъыгъуэ: Пыжь
Латин цӀэр
Prunus spinosa

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI {{{1}}}

Пыжъ, Пыжь (лат-бз.: Prunus spinosa, ур-бз.: Тёрн) — пабжъэ, банэ къэкӀыгъ къыфцӀэ лъэпӀкъым ящыщу.

Сурэтыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Prunus spinosa 060.jpg

Пабжъэ м. 3,5-4,5 нэсу илъэгагъыр, нэхъмакыу жыг мылъагу мэкӀыр м. 8 хуэдиз хъууэ. Икъудамэхэм банэ бэуэ пыту. Итхьампэхэр дзасу щытхэ, см. 5 хуэдиз икӀыхьагъу, лъапэм идей хуэзэву, икӀапэмкӀэ бгъуэ хъууэ. Хужьу мэгъагъэр, цӀыкӀу-цӀыкӀуху, зэрызу пыту, гъатхапэм, итхьампэхэр къыдимыдз кӀышъэ. ИмэракӀуэхэр хъуреуэ щытхэ, зы кумкӀэ илъу, ибгъуагъыр мм 12 хъууэ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]