Jump to content

Орочхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Орочхэр
зэрзэджэжьхэр: ороч
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 686
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: орочыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ, хабзэжьхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: эвенхэр, нанейхэр, манчжурхэр

Орочхэр (ор-бз. ороч) — Хабаровск крайм щыщ лэпкъщ, орочыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэм пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр цӀыху 686 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (цӀыху 426) Хабаровск крайм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot