Орочхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Орочхэр
зэрзэджэжьхэр: ороч
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 686
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: орочыбзэ
Диныр: чыристэндин, хабзэжьхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: эвенхэр, нанейхэр, манчжурхэр

Орочхэр (ор-бз. ороч) — Хабаровск крайм щыщ лэпкъщ, орочыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр чыристэндиным пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр цӀыху 686 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (цӀыху 426) Хабаровск крайм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot