Нэшид

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Нэшид (хьэр-бз. نشيد) — муслъымэн уэрэд жыIапхъэ, макъамэ Iэмэпсымэхэр къамыгъэсэбэпу, цIыхухъухэм (зэкъуэтэкъуэхэ цIыхубзхэм) закъуэу ерэ гупуу жаIэ. Макъамэ Iэмэпсымэ къэбгъэсэбэпу нэшидыр жыпIэну тхьэлъэIу куэдым ядэкъым. Нэхъыщхьэ мэзхьабиплIыми макъамэ Iэмэпсымэхэр нэшид щыжыпIэкIэ къэбгъэсэбэпыну ядэкъым. Ауэ иджырей зэманым иныкъуэ нэшидхэр мэкъамэ программэхэмкIэ зрагъэзанщIэ ящIу щытщ.


ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]